Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Badkamermooimakers.nl

Op alle aankopen bij Badkamermooimakers.nl zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Artikel 1: Definities
In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Badkamermooimakers.nl:

De onderneming met de handelsnaam “Badkamermooimakers.nl”
Website:
De website van Badkamermooimakers.nl, ook wel webshop genoemd, en alle onderliggende pagina’s met uitdrukkelijke uitzondering van de op de website aanwezige ‘links’ naar andere websites.
Product:
Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen Badkamermooimakers.nl en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.
Klant:
Iedere natuurlijke persoon die met Badkamermooimakers.nl handelt als bedoelt in boek 7 BW (consument).

Artikel 2: Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte alsmede op iedere overeenkomst tussen Badkamermooimakers.nl en de klant alsook de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 3: Aanbiedingen
3.1.
Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website vertoond worden en het betreffende product door leverancier/producent geleverd kan worden. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, worden alle producten geleverd zonder toebehoren ook indien deze op de website wel bij het product op de foto en/of afbeelding worden getoond.

3.2. Afbeeldingen, productomschrijvingen, (technische) tekeningen, maten en gewichten van de te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. Badkamermooimakers.nl is echter niet aansprakelijk voor fouten en/of afwijkingen daarin ( of de gevolgen daarvan).
3.3. De prijzen op onze website zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4: Bestelprocedure
In de categorieën vindt u de producten. U kiest het product die u wilt aanschaffen door op de winkelwagen-button te klikken. Het artikel wordt dan aan uw winkelwagentje toegevoegd. Wilt u meer dan 1 artikel aanschaffen, klik dan op “Verder winkelen”. Is uw winkelwagentje naar wens gevuld, klik dan op “Afrekenen”. Vermeld uw naam en adresgegevens op en kies een betaalmethode. U kunt eventueel een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat u bij de volgende aankoop in onze webshop uw gegevens automatisch worden ingevuld (dit is optioneel).

Klik vervolgens op “Volgende”. Controleer uw bestelling en adresgegevens. U kunt hier ook uw bestelling afdrukken. Klik op “Volgende” om uw bestelling af te rekenen (kies betaalmethode: iDEAL, Bancontact of vooruitbetaling) en uw bestelling is geplaatst.

Artikel 5: Overeenkomst
5.1.
Nadat u uw persoonlijke gegevens hebt ingevuld en op “OK” hebt geklikt, hebt u een bindende overeenkomst gesloten tot levering van de producten in uw winkelwagen. Nadat uw bestelling bij onze webshop is binnengekomen, ontvangt u een bevestigingsbericht. De koopovereenkomst is tot stand gekomen zodra wij de levering per e-mail aan u bevestigen.

5.2. Indien op verzoek van de klant door Badkamermooimakers.nl een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per e-mail heeft geaccepteerd en Badkamermooimakers.nl heeft de klant per e-mail een orderbevestiging gestuurd conform de door klant geaccepteerde offerte.
5.3. Bij bestellingen die de somma van €1.000,00 te boven gaan en de opdrachten voor meer dan een bedrag groot €1.000,00 komt evenwel nimmer een overeenkomst op afstand tot stand, ook niet indien per abuis Badkamermooimakers.nl een bevestiging heeft gezonden. In dat geval zal aan de klant een schriftelijke orderbevestiging worden verzonden, die door de klant voor akkoord getekend retour dient te worden gestuurd, met toepassing de daarin opgenomen en de daarbij gevoegde eventuele extra voorwaarden. Na ontvangst door Badkamermooimakers.nl van een door de klant voor akkoord getekende orderbevestiging komt de overeenkomst tot stand.
5.4. Hetgeen in lid 5.3. van dit artikel is bepaald, is eveneens volledig en onverkort van toepassing bij bestellingen en betrekking hebbende op speciaal voor de klant te bestellen en/of op maat te maken producten, met andere woorden op alle producten die niet standaard geleverd kunnen worden en evenmin als zodanig worden aangeboden.

Artikel 6: Levering   
6.1. Badkamermooimakers.nl zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de in de offerte of op de website genoemde/aangegeven leveringstermijnen gelden nimmer als fatale termijnen. Badkamermooimakers.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen in welke zin dan ook voor overschrijding van een leveringstermijn.
6.2. Indien niet binnen 30 dagen na aankoop geleverd wordt, mag de klant de koop kosteloos en zonder ingebrekestelling ontbinden (tenzij anders overeengekomen). Tenzij sprake is van rechtstreekse levering af magazijn, dat wil zeggen de klant haalt het product zelf op, geschiedt levering op het overeengekomen afleveradres, waarbij Badkamermooimakers.nl de wijze van verzending bepaalt. Badkamermooimakers.nl brengt voor bestellingen geen verzend- en administratiekosten in rekening, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Artikel 7: Retour

7.2. Artikelen kunnen in principe retour, doch hieraan zijn porto-/transportkosten verbonden, die volledig voor rekening van de klant komen, tenzij de oorzaak van retour met name bij Badkamermooimakers.nl, de vervoerder of de producent rust. 
7.3. Retourmeldingen van artikelen dienen binnen 14 werkdagen na levering via e-mail aan Badkamermooimakers.nl gemeld te worden. Daarna zijn de retourzendingen niet meer mogelijk!
7.4. In beginsel komen alle verzendkosten en transportkosten voor het retour zenden volledig voor rekening van de klant. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden is voor rekening en verantwoording van de klant.
7.5. Badkamermooimakers.nl accepteert alle retourzendingen van de producten. Wel wordt eventuele schade aan de producten bij u in rekening gebracht, de zogenaamde waardevermindering indien:
a. het product of de  producten niet in de originele enof beschadigde verpakking zit/zitten
b. het product of de producten niet in originele staat is/zijn
c. het product of de producten gebruikt is/zijn geweest
d. het product of de producten niet schoon is/zijn
e. het product of de producten ingebouwd of gemonteerd is/zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is/zijn geweest, bijbehorende montagematerialen (voor zover van toepassing) niet volledig aanwezig zijn en zich niet bevinden in de originele verpakking, hetgeen geldt ook voor de originele handleidingen.
f. het product beschadigd retour ontvangen wordt.

Annuleren
Wij kunnen ons ook voorstellen dat de klant een bestelling heeft geplaatst, maar deze alsnog wil wijzigen of ongedaan wil maken. In zo’n geval dient de klant uiterlijk binnen 48 uur schriftelijk of per e-mail aan ons te melden. Als u na deze periode de order annuleert kunnen er annuleringskosten worden doorberekend. Dit kan oplpen tot 50% van het aankoopbedrag.

Artikel 8: Garantie
8.1. Op de door Badkamermooimakers.nl geleverde producten wordt een garantie gegeven voor in beginsel de duur van 2 jaar.
8.2. Mocht evenwel door onze leveranciers c.q. fabrikanten een kortere of langere garantietermijn in acht worden genomen, dat geldt die kortere of langere termijn als de tussen de klant en Badkamermooimakers.nl overeengekomen garantietermijn.
8.3. De verplichtingen voortvloeiende uit de garantie strekken nooit verder dan waartoe de fabrikant van het product gehouden is ingevolge de door die fabrikant gehanteerde garantievoorwaarden. De klant verplicht zich kennis te nemen van de bijgeleverde garantievoorwaarden en is zich ervan bewust dat hij zich verder kan informeren op de website van de leverancier/fabrikant van het product.
8.4. De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Badkamermooimakers.nl, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product/producten en/of dit product/producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product/producten niet is/zijn bestemd.

Artikel 9: Reclamatie
9.1.
De klant dient bij levering van het product of de producten het alsdan geleverde direct te controleren op zichtbare gebreken en of het geleverde met de overeenkomst overeenstemt.

9.2. Reclamaties over zichtbare gebreken of niet-levering conform de bestelling dienen uiterlijk binnen 48 uur na levering schriftelijk per e-mail te geschieden. Na afloop van deze periode zal Badkamermooimakers.nl derhalve nimmer producten retour nemen en met name niet indien de producten niet meer aan de eisen in artikel 7.5 van de algemene leveringsvoorwaarden blijken te voldoen.
9.3. Reclamaties over beschadigingen op of aan het product zijn slechts ontvankelijk indien het product of de producten niet ingebouwd is/zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is/zijn geweest.
9.4. In geval van tijdige reclamatie heeft de klant niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten.

9.5. Alle reclamaties, van welke oord dan ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom. Indien de klant een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de klant het recht het product binnen 14 dagen na aflevering te annuleren en vervolgens binnen 14 dagen aan de Badkamermooimakers.nl te retourneren.
9.6. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd met in achtneming van de voorwaarden zoals genoemd in artikel 7.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
10.1. Indien het door Badkamermooimakers.nl geleverde product of producten gebrekkig is/zijn, is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder het kopje “Garantie” is bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding in alle gevallen beperkt is tot maximaal het bedrag van de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid.
10.2. Nimmer is Badkamermooimakers.nl aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW).
10.3. Evenmin is Badkamermooimakers.nl aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet, grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product of de producten.

Artikel 11: Overmacht
11.1. Badkamermooimakers.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien Badkamermooimakers.nl daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan Badkamermooimakers.nl waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken voorzien of onvoorzien of onvoorzienbaar, waarop Badkamermooimakers.nl geen invloed kan uitoefenen.
11.2. Badkamermooimakers.nl komt ook een beroep op overmacht als bedoeld in lid 11.1. toe, indien die overmacht ontstaat nadat Badkamermooimakers.nl haar verplichtingen had moeten nakomen.
11.3. Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.   

© 2020 Badkamermooimakers.nl