0 item (0)

Leveringsvoorwaarden

Op uw aankopen bij Badkamermooimakers.nl zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende

betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.


Artikel 1: Definities

1.    Badkamermooimakers.nl
       De onderneming met de handelsnaam ‘Badkamermooimakers.nl’
2.    De website:
       De website van Badkamermooimakers.nl en alle onderliggende pagina’s met uitdrukkelijke uitzondering aan de website aanwezige ‘links’ naar andere websites.
3.    Het product:
       Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen Badkamermooimakers.nl en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of       dienen te worden en waarvoor de klant overeengekomen prijs dient te betalen.
4.    De klant:
       Iedere natuurlijke persoon die met Badkamermooimakers.nl handelt, als bedoeld in boek 7 BW (consument).


Artikel 2: Algemeen

        Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, evenals op iedere overeenkomst tussen Badkamermooimakers.nl en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 3: Aanbiedingen, offerten en bestellingen

1.    Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden en het betreffende product door de leverancier/producent geleverd kan worden. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, worden alle producten geleverd zonder toebehoren, ook indien deze op de site wel bij het product op de foto en/of tekening worden getoond.
2.    Afbeeldingen, productomschrijvingen, (technische) tekeningen, maten en gewichten van de te leveren product zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. Badkamermooimakers.nl is echter niet aansprakelijk voor de fouten en/of afwijkingen daarin (of de gevolgen daarvan).
3.    De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offerten en/of bestellingen zijn inclusief BTW en exclusief verzend- en handlingskosten, tenzij anders aangegeven.

    Bestelprocedure:

    Onder categorieën vindt u onze producten. U kiest het product die u wilt aanschaffen door op de button ‘bestel dit product’ te klikken. U ziet het gekozen product direct in het winkelmandje te staan. Wilt u meerderen artikelen bestellen, klik dan op ‘verder winkelen’. Is uw winkelmandje naar wens gevuld, kiest u dan de gewenste betaalmethode en klik op ‘afrekenen’. Vervolgens vult u uw naam en adresgegevens in en kiest de betaalmethode. Eventueel kunt u een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken, zodat uw gegevens bij eventuele volgende aankoop bij Badkamermooimakers.nl automatisch worden ingevuld (dit is optioneel). Klik vervolgens op ‘volgende’. Controleer uw bestelling en adresgegevens (u kunt hier ook uw bestelling afdrukken). Klik op ‘volgende’ om te betalen (via iDEAL of vooruitbetaling). Uw bestelling is geplaatst.


Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst
 
1.    Nadat u uw persoonlijke gegevens hebt ingevoerd en op OK hebt geklikt, hebt u een bindende overeenkomst gesloten tot bestelling van de producten in de winkelwagen. Nadat de bestelling is verzonden, ontvangt u een bevestigingsbericht. De koopovereenkomst is tot stand gekomen zodra Badkamermooimakers.nl de levering per e-mail bevestigt.
2.    De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant heeft afgerond en Badkamermoimakers.nl de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden.
3.    Indien op verzoek van de klant door de Badkamermooimakers.nl een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per e-mail heeft geaccepteerd en Badkamermooimakers.nl de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gestuurd conform de door klant geaccepteerde offerte.
4.    Bij bestellingen die de somma van € 5000,00 te boven gaan en de opdrachten voor meer dan een bedrag groot € 5000,00 komt evenwel nimmer een overeenkomst op afstand tot stand. In dat geval zal aan de klant een schriftelijke orderbevestiging worden gezonden, die door de klant voor akkoord getekend retour dient te worden gestuurd, met toepassing de daarin opgenomen en de daarbij toegevoegde eventuele extra voorwaarden. Eerst na ontvangst door Badkamermooimakers.nl van een door de klant voor akkoord getekende orderbevestiging, komt de overeenkomst tot stand.
5.    Hetgeen  in lid 4 van dit artikel is bepaald, is eveneens volledig en onverkort van toepassing bij bestellingen en betrekking hebbende op speciaal voor de klant te bestellen en/of op maat te maken producten, met andere woorden op alle producten die niet standaard geleverd kunnen worden en evenmin als zodanig worden aangeboden.


Artikel 5: Levering
 
1.    Badkamermooimakers.nl zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de in de offerte of op de site genoemde /aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen. Badkamermooimakers.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen in welke zin dan ook voor overschrijding van een levertermijn.
2.    Indien niet binnen 30 dagen na de koop wordt geleverd mag de klant de koop kosteloos en zonder ingebrekestelling ontbinden (tenzij anders overeengekomen).
3.    Tenzij sprake is van rechtstreekse levering af magazijn, dat wil zeggen de klant haalt het product zelf op, geschiedt levering op het overeengekomen afleveradres, waarbij Badkamermooimakers.nl de wijze van verzending bepaalt.
4.    Badkamermooimakers.nl brengt voor de bestellingen onder € 100,00 een bedrag van € 9.95 verzend- en administratiekosten in rekening. Bestellingen boven € 100,00 worden gratis bij de klant thuisbezorgd.
    Levering in België is ook mogelijk, hiervoor wordt een bedrag van € 12.50 verzend- en handlingskosten in rekening gebracht.
5.    Indien de klant niet aanwezig is zal de pakketbezorger de bestelling bij de buren achter te laten (de klant krijgt een bericht in de brievenbus waar het pakket zich bevindt) of de volgende dag opnieuw aan de klant aanbieden.


Artikel 6: Retourzendingen/annuleringen

1.  Voor wat betreft retourzendingen maakt Badkamermooimakers.nl onderscheid tussen voorraadartikelen en artikelen die niet tot de reguliere voorraad behoren en die speciaal voor de klant af fabriek moeten worden besteld. Deze speciaal voor de klant bestelde artikelen worden door de Badkamermooimakers.nl nimmer retour genomen.
Bij de opdrachtbevestiging wordt aangegeven of het artikel een z.g. speciaal is.
De klant heeft hierbij nog de mogelijkheid om van de bestelling af te zien. Voorraadartikelen kunnen in principe retour, doch hieraan zijn verzendkosten verbonden die volledig voor de rekening van de klant komen, tenzij de oorzaak van retourname bij Badkamermooimakers.nl rust.
    Retourmeldingen van voorraadartikelen dienen binnen 7 werkdagen na levering via e-mail aan Badkamermooimakers.nl gemeld te worden.
    Daarna zin retourzendingen niet meer mogelijk!
2.  In beginsel komen de transportkosten voor het retour zenden volledig voor rekening van de klant. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden is voor rekening en verantwoording van de klant.
3.    Voorts accepteert Badkamermooimakers.nl uitsluitend retourzendingen van producten indien:
    - het product en/of producten in de originele en onbeschadigde verpakking zit/zitten
    - het product en/of producten in het originele staat is/zijn
    - het product en/of producten niet gebruik is/zijn geweest
    - het product en/of producten schoon is/zijn
    - het product en/of producten niet ingebouwd of gemonteerd is/zijn geweest
    - het product en/of producten niet ingebouwd is/zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is/zijn geweest, bijbehorende montagematerialen (voor zover van toepassing) volledig aanwezig zijn en zich bevinden in de originele verpakking, hetgeen ook geldt voor de originele handleidingen en meegeleverde accessoires.

Annuleren

Badkamermooimakers.nl kan zich voorstellen dat de klant een bestelling heeft geplaatst, maar deze later alsnog wil wijzigen of ongedaan maken. In dat geval dient de klant dit uiterlijk binnen 48 uur schriftelijk of per e-mail aan de Badkamermooimakers.nl te melden.
Na deze periode is Badkamermooimakers.nl  helaas genoodzaakt om hiervoor kosten in rekening te brengen. Deze kosten kunnen bestaan uit administratiekosten, maar in voor de klant meest ongunstige geval zelfs oplopen tot betaling van de gehele order. Zie hierboven ook het kopje ‘retourzendingen’.
In het geval van speciaal bestelde artikelen kan de order helaas niet meer geannuleerd of gewijzigd worden, waardoor de klant complete bestelling moet afnemen.


Artikel 7: Garantie

1.    Op de door Badkamermooimakers.nl geleverde producten wordt een garantie gegeven voor in beginsel de duur van 1 jaar.
2.    Mocht echter door onze leveranciers c.q. fabrikant een kortere of langere garantietermijn in acht worden genomen, dan geldt deze termijn als de tussen de klant en Badkamermooimakers.nl overeengekomen garantietermijn.
3.    De verplichtingen voortvloeiende  uit de garantie stekken nooit verder dan waartoe de fabrikant van het product gehouden is ingevolge de door die fabrikant gehanteerde garantievoorwaarden. De klant verplicht zich kennis te hebben genomen van de bijgeleverde garantievoorwaarden en is zich ervan bewust dat hij zich verder kan informeren op de website van de leverancier of fabrikant van het product.
4.    De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Badkamermooimakers.nl, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of producten en/of dit product/producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of producten niet is bestemd.  


Artikel 8: Reclamaties

1.    De klant dient direct bij levering van het product en/of producten het alsdan geleverde direct te controleren op zichtbare gebreken en of het geleverde met de overeenkomst overeenstemt.
2.    Reclamaties over zichtbare gebreken en/of niet levering conform de bestelling dienen uiterlijk binnen 48 uren na levering schriftelijk per mail te geschieden. Na afloop van deze periode zal Badkamermooimakers.nl derhalve nimmer producten retour nemen en met name niet indien de producten niet meer aan de eisen in artikel 6.3 van de algemene voorwaarden blijken te voldoen.
3.    Reclamaties over beschadigingen op of aan het product zijn slechts ontvankelijk indien het product en/of producten niet ingebouwd is/zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is/zijn geweest.
4.    In geval van tijdige reclamatie heeft de klant niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten.
5.    Alle reclamaties, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of indien dat redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.
6.    Indien de klant het product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de klant het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Badkamermooimakers.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd met in achtneming van de voorwaarden zoals genoemd in artikel 6.


Artikel 9: Aansprakelijkheid

1.    Indien het door Badkamermooimakers.nl geleverde product/producten gebrekkig is/zijn, is de aansprakelijkheid tegen klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder het kopje ‘Garantie’ bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen beperkt is tot maximaal het bedrag van de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid.
2.    Nimmer is Badkamermooimakers.nl aansprakelijk voor de schade ontstaan door gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW).
3.    Evenmin is Badkamermooimakers.nl aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product /producten.


Artikel 10: Overmacht

1.    Badkamermooimakers.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien Badkamermooimakers.nl daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan Badkamermooimakers.nl, waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien of onvoorzienbaar, waarop Badkamermooimakers.nl geen invloed kan uitoefenen.
2.    Badkamermooimakers.nl komt ook een beroep op overmacht toe als bedoeld in lid 1, indien die overmacht ontstaat nadat Badkamermooimakers.nl haar verplichtingen had moeten nakomen.
3.    Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.


Artikel 11: Betaling

1.    Badkamermooimakers.nl kent drie mogelijkheden voor het afrekenen van de bestelling:

    VOORUITBETALEN
    De klant kan het totaalbedrag overmaken naar bankrekeningnummer NL18ABNA0507163281 ten name van Badkamermooimakers.nl
    Klanten buiten Nederland (binnen de EU) hebben de volgende gegevens nodig voor de betaling aan BAdkamermooimakers.nl
    IBAN: NL18ABNA0507163281
    BIC/SWIFT: ABNANL2A
    Let op! Het ordernummer vermelden bij de betaling!

    iDEAL
    Met iDEAL kunnen de klanten vertrouwd, veilig en gemakkelijk de online bestelde producten afrekenen. De klant rekent af in het vertrouwde internet omgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van zijn eigen bank. Als internetbankierde kan de klant direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat de klant zich daarvoor hoeft aan te melden. Kijk voor meer informatie op de website van iDEAL.

    CONTANTE BETALING
    De klant kan de goederen ook contant afrekenen. Dit is echter alleen mogelijk als de klant de goederen komt afhalen bij ons kantoor in Emmen.
    Let op! Het is niet mogelijk om contant te betalen aan onze bezorgers.

2.    Indien, in afwijking van hetgeen in lid 1 is bepaald, betaling voorafgaand aan de levering is overeengekomen, dient het verschuldigde bedrag tenminste vijf werkdagen voor de overeengekomen leverdatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Badkamermooimakers.nl, bij gebreke waarvan de levering wordt uitgesteld, met toepassing van artikel 5 lid 3 van deze voorwaarden en is de klant de wettelijke rente verschuldigd vanaf de oorspronkelijk overeengekomen leveringsdatum.
3.    Indien de klant na schriftelijke aanmaning volhardt in de non-betaling, dan wel na schriftelijke aanmaning weigert medewerking te verlenen aan alsnog levering op een normale werkdag binnen de normale werktijden, binnen 14 dagen na bedoelde schriftelijke aanmaning, is Badkamermooimakers.nl gerechtigd de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst in te roepen.
    Alsdan is de klant verschuldigd aan Badkamermooimakers.nl een schadevergoeding onder algemene titel, een bedrag groot 50% van de koopsom, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de dag der buitengerechtelijke ontbinding.


Artikel 12: Privacy Policy

    Badkamermooimakers.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie verschaft door haar klanten vertrouwelijk wordt behandeld. Badkamermooimakers.nl gebruikt de gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zal Badkamermooimakers.nl deze gegevens uitsluitend gebruiken met de toestemming van de klant.
    Badkamermooimakers.nl zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de bestelling.

    Badkamermooimakers.nl gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
    - Als de klant een bestelling plaatst, hebben we de naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te voeren en de klant van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Om het winkelen bij Badkamermooimakers.nl zo aangenaam mogelijk te maken, slaan wij met de toestemming van de klant zijn persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot de bestelling en het gebruik van onze diensten op.
    - Als de klant bij Badkamermooimakers.nl een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, de gegevens op een Secure Server. De klant kan een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens niet bij iedere volgende bestelling hoeft in te vullen.
    - Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
    - Als de klant reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij de naam, adres en e-mailadres van de klant. Deze gegevens gebruiken wij om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekent te maken en de respons op onze marketing acties te meten.

    Badkamermooimakers.nl verkoopt uw gegevens niet

    Badkamermooimakers.nl zal persoonlijke gegevens van de klant niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend beschikbaar stellen aan derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van de bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens van de klant te respecteren.

    Cookies
    Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op de computer van de klant. Badkamermooimakers.nl gebruikt cookies om de klant te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze dienstenen deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsindentificatie.  De klant kan zijn browser zo instellen dat deze tijdens het winkelen bij Badkamermooimakers.nl geen cookies ontvangt.
    Indien de klant nog vragen heeft over de Privacy Policy van Badkamermooimakers.nl, kan hij contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt verder als de klant informatie nodig heeft over zijn gegevens of als hij deze wil wijzigen.
    In geval dat wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, zal de klant op deze pagina altijd de meest recente informatie vinden.


Artikel 13: Wet Koop op Afstand

    Omschrijving Wet Koop op Afstand:
    - Het product moet uiterlijk dertig dagen na bestelling bij de consument geleverd worden.  
    Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken.
    Dit geldt niet als de beide partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
    - Consument heeft recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen na levering van het product.
    De consument mag het product binnen die periode terugsturen, waarbij hij alleen de porto/transportkosten voor het terugsturen hoeft te betalen.
    Badkamermooimakers.nl mag dan geen verzend- of administratiekosten in rekening brengen.
    - Als de consument het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, is de verkoper verplicht zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen het betaalde terug te betalen.

    Uitzonderingen:
    - reizen die de consument op internet boekt
    - tijdsgebonden producten, zoals tijdschriften
    - producten die de consument speciaal laat maken
    - producten die snel kunnen bederven, zoals eten en bloemen


Artikel 14: Geschillen

1.    Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen worden ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Badkamermooimakers.nl, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
    Badkamermooimakers.nl staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter.
2.    Op elke overeenkomst tussen Badkamermooimakers.nl en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.


Badkamermooimakers.nl

Sodalietdreef 62
7828 CR  Emmen